Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIBER MEDICAL :

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Liber Medical, hierna te noemen LM, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering en distributie van eenmalig gebruik medische hulpmiddelen, niet zijnde de gezondheidszorg en additionele diensten, één en ander in de ruimste zin. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met LM, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in dit artikel omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin. Afwijking van deze algemene voorwaarden is voor LM slechts verbindend indien zij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LM en een koper waarop LM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LM, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle aanbiedingen van LM zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer LM binnen 30 dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigd, danwel met de uitvoering ervan begint.

3.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is LM niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van LM’s offerte.

3.3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft LM het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.4. In offertes van LM genoemde levertijden en andere voor door LM te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

3.5. Door LM opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

3.7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden LM niet dan, nadat en voorzover zij door LM schriftelijk zijn bevestigd.

3.8. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden LM op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 4. Levering

4.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

4.2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

4.3. Indien de opdrachtgever nochtans weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor ons voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.

4.4. Voor levering van apparatuur, materialen en/of diensten geldt de prijs welke LM terzake van de opdracht in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan opdrachtgever heeft medegedeeld.

4.5. Tenzij anders is overeengekomen zijn leveringen met een orderwaarde boven € 750,- franco huis. Bij leveringen met een orderwaarde onder € 250,- exclusief BTW zullen € 20,- administratiekosten per levering in rekening worden gebracht. 

4.6. De minimale besteleenheden per product zijn bekend.

4.7. Indien een order dezelfde of de volgende werkdag geleverd moet worden, zullen per levering de koerierskosten worden doorberekend. Voor leveringen rechtstreeks aan een derde partij worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.

4.8 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan LM is verstrekt, door ons bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

4.9  Het transport van de goederen geschiedt steeds voor onze rekening en risico, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 5. Levertijd

5.1. De door LM opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

5.2. Bij niet tijdige levering dient de koper LM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en LM een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

5.3. De afleveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: wanneer alle formaliteiten zijn vervuld; wanneer alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. in het bezit zijn van LM; wanneer al hetgeen door LM volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, is ontvangen.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is LM toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is LM bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door LM een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Technische eisen enz.

8.1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is LM er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

8.2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1. Een overeenkomst tussen LM en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:indien na het sluiten van de overeenkomst aan LM omstandigheden ter kennis komen die LM goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien LM de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is LM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LM schadevergoeding te vorderen.

9.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan LM zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LM bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

10.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat LM in voor deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van het door LM geleverde c.q. de verwerkte/ gebruikte materialen. Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal LM de als gevolg daarvan ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij LM verkiest het geleverde of de materialen te vervangen.

10.2 Garantie voor door LM elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de betreffende fabrikant of leverancier van deze goederen (nog) garantie verstrekt.

10.3 De garantieverplichting van LM vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs-)doeleinden wordt aangewend, dan wel op onoordeelkundige of ondeskundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

10.4 Niet-nakoming door de wederpartij van één van zijn verplichtingen, ontheft LM van al haar (garantie) verplichtingen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan LM te melden.

11.3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan LM.

11.4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

11.5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LM worden geretourneerd.

Artikel 12. Betaling en eigendomsvoorbehoud

12.1. De betalingsconditie is 30 dagen netto en dient derhalve te geschieden door middel van storting of overmaking op een door LM aangewezen bank- of girorekening, binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening, compensatie, inhouding, korting of opschorting. LM is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.

12.2. Indien betaling niet uiterlijk binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad zal LM gerechtigd zijn met ingang van de eerstvolgende dag de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens zal de opdrachtgever met ingang van die dag van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is. Alle buitengerechtelijke kosten de incassering betreffend komen alsdan ten laste van de opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van LM en de verplichtingen van de koper jegens LM onmiddellijk opeisbaar zijn.

Alle leveranties geschieden onder voorbehoud van eigendom totdat LM volledige betaling van de uit de opdracht voortvloeiende hoofdsom, eventueel vermeerderd met rente en kosten, zal hebben ontvangen. Bij niet betaling zal LM gerechtigd zijn de overeenkomst waaruit de betreffende vordering voortvloeit zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, door enkel een schriftelijke verklaring harerzijds te ontbinden en het geleverde terug te (doen) nemen. Opdrachtgever is verplicht LM daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen persoon toegang tot zijn bedrijf of andere voor hem toegankelijke ruimte te (doen) verschaffen. LM zal alsdan gerechtigd zijn de aan haar verpande goederen tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Op de alsdan gerealiseerde prijs zullen respectievelijk in mindering worden gebracht de kosten van terugname, opslag en verkoop van de teruggenomen goederen tenslotte de bedragen welke opdrachtgever nog aan LM verschuldigd was gebleven. Opdrachtgever verplicht zich van zijn afnemers ten aanzien van de door LM geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud te bedingen als in dit artikel gesteld.

Indien opdrachtgever overgaat tot verkoop en levering van een goed dat nog aan LM in eigendom toebehoort zal de opdrachtgever de daaruit resulterende koopprijsvordering onverwijld doch uiterlijk voor levering aan LM overdragen door schriftelijke kennisgeving aan LM van de persoon van zijn afnemer, de aard en de hoeveelheid van de te leveren goederen en de daarvoor overeengekomen prijs. LM zal steeds gerechtigd zijn de overdracht van de vordering aan de schuldenaar te (doen) betekenen. Opdrachtgever zal betaling van goederen waarop (nog) enige eigendom van LM rust steeds voor en namens LM ontvangen en zal zodanig betaling steeds onverwijld aanwenden ter voldoening van de vordering(en) welke LM op hem heeft.

Zolang de opdrachtgever niet het eigendom van de geleverde goederen heeft verkregen zal hij slechts gerechtigd zijn deze goederen in de normale uitoefening van het bedrijf aan klanten te verkopen. Opdrachtgever is niet gerechtigd onbetaalde goederen te verpanden, te verhuren, in ruil of consignatie te geven of op enige wijze uit zijn bedrijf te (doen) verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LM.

De opdrachtgever is te allen tijde verplicht aan LM op haar eerste verzoek toegang tot zijn bedrijfsruimte te verlenen teneinde haar in staat te stellen nakoming van deze verplichting door opdrachtgever te controleren. Opdrachtgever zal ten aanzien van deze goederen een verhoogde zorgvuldigheid in acht te nemen.

Artikel 13. Prijs / Prijsverhoging

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: in Euro en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege; op basis van de door LM gehanteerde minimum hoeveelheden.

13.2. Indien LM met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is LM niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien LM kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.

13.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Incassokosten

16.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste € 6.500,00 15% over het meerdere tot € 13.000, 00 10% over het meerdere tot € 32.500, 00 8% over het meerdere tot € 130.000,00 5% over het meerdere 3%.

16.2. Indien LM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1  Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake o.a. (product-)aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van LM te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het specifieke geleverde artikel en in geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor gevolg-, vertragings- of indirecte schade, waaronder omzetverlies. LM is van haar verplichting tot schadevergoeding bevrijd, indien LM de bestelde goederen alsnog levert, herstelt, vervangt of repareert.

17.2 Met inachtneming van het in dit artikel gestelde is LM in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan anders dan waarvoor het bedoeld is,  zoals vermeld in bijsluiter of handleiding.

17.3 Voor het overige vrijwaart de wederpartij LM, zowel in als buiten rechte, uitdrukkelijk en volledig tegen aanspraken van derden en zal LM terzake ook schadeloos stellen.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke alsmede iedere onvoorzienbare omstandigheid (waaronder een te late levering of het ontbreken van leveringen door onze toeleverancier of ander niet althans niet-tijdige verrichte prestaties van door LM ingeschakelde derden) of omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van LM kan worden verlangd.

18.2  Indien zich een overmachtsituatie voordoet is LM gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder tot (schade-) vergoeding gehouden te zijn. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

18.3 LM is gerechtigd betaling te vorderen - en de wederpartij is gehouden tot betaling - voor de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlandse Recht van toepassing. De arrondissementsrechtbank te Amsterdam in een dergelijk geval indien het geschil tot haar competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen LM en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort geldig.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer XXXXXXX.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.